Składnia

W języku niemieckim występują zdania oznajmujące, rozkazujące oraz pytające. Szyk wyrazów może być prosty lub przestawny, występuje również charakterystyczny szyk dla zdania podrzędnie złożonego, na przykład: Ich weiß nicht, ob er schon angekommen ist. Mamy do czynienia tutaj z przeczeniami takimi jak: nein, kein, nie, nicht. Pojawiają się zdania współrzędnie złożone ze spójnikami (oder, und, sonder), a także zdania, w których brak jakichkolwiek spójników. W przypadku zdań podrzędnie złożonych należy wyróżnić: zdania podmiotowe, dopełnieniowe, okolicznikowe czasu ze spójnikami, okolicznikowe przyczyny ze spójnikami, warunkowe rzeczywiste (tworzy się je poprzez połączenie wenn z Präsens), warunkowe nierzeczywiste, przyzwalające (uzupełnione w Obwohl), przydawkowe z zaimkiem względnym (mowa tutaj o der/ die/ das), okolicznikowe celu (może pojawić się tutaj konstrukcja bezokolicznikowa um…zu lub damit). Oprócz tego w j. niemieckim (jak zresztą w każdym języku) pojawiają się zdania porównawcze, buduje się je przy pomocy: so wie, als, je… desto, a także zdania z podwójnym spójnikiem (entweder, oder…).